Feeding behavior of the Neotropical freshwater stingray Potamotrygon motoro (Elasmobranchii: Potamotrygonidae)

Akemi Shibuya; Jansen Zuanon; Sho Tanaka

Neotropical Ichthyology, 10(1): 189-196, 2012

Comments are closed.